Školstvo vo Vechci

Najstaršou zachovanou správou o školstve vo Vechci je list biskupovi zo 14. septembra 1788, kde sa píše o záväzku sedliakov a želiarov z Vechca a Čemerného o vydržiavaní učiteľa. Ročne mu sedliaci odovzdajú štvrtinu úrody ozimín a 12 grajciarov, želiari osminu ozimín a 6 grajciarov. Sedliaci z Vechca každý jeden voz dreva. Sedliaci z Čemerného každý časť sena a jednu nádobu kapusty. V rozpočte rímskokatolíckej ľudovej školy vo Vechci na rok 1930/31 sa spomína, že škola bola zriadená v roku 1820. No jedna z prvých písomne podložených zmienok o škole v obci Vechec je z r.1846. Vtedy boli pripravené plány na jej realizáciu už v roku 1843, ešte z čias pôsobenia františkánskeho duchovného Philipa (Filipa) Urbana, OFM. Veľkú zásluhu na jej realizácii mal však až ThDr. Ján Mikó st. V rokoch 1846–1956 administrátor a neskoršie farár vo Vechci. Bol prvým diecéznym kňazom farnosti. Jeho bohaté skúsenosti so školstvom mali veľký vplyv na jeho realizácii aj v dedinke Vechec. Zo zápisnice napísanej 24. apríla 1894 vranovským hlavným slúžnym Jurajom Füzessérym (inač rodák z Vechca) sa dozvedáme o majetku patriacemu učiteľovi a jeho mzde vo Vechci. Učiteľské miesto bolo spojené s vykonávaním kantorského miesta. Kantorovi patrilo v tom čase: jeden dom z dreva, záhrada o rozlohe 210 árov, z ktorej reálny výnos bol 29 Frt. (forinty), ale skutočný výnos 2 Frt. Tiež 4 ha. pôdy, z toho: 1306 árov ornej pôdy a 778 árov pasienkov, tu je skutočný výnos 50 Frt. Párovú mzdu: 10 meríc raže, v hodnote 40 Frt. 10 meríc ovsa v hodnote 20 Frt. Právo chovu a pasenia, v hodnote 15 Frt. Štólu v hodnote 30 Frt. Hotovosť vo výške 180 Frt. Spolu to činilo: 337Frt. Z tejto zápisnice sa zistilo, že v tom čase v obci bol richtárom žid Mór Berkovits a učiteľ Imrich Ricsányi (prišiel do Vechca z Bystrého). Platnosť tejto zápisnice potvrdil Vincent Szkiba, duchovný, predseda školskej stolice vo Vechci. 23. júna 1904 vypukol vo Vechci rozsiahly požiar, ktorému za obeť padla aj miestna škola s učiteľovým príbytkom. V dobových novinách Homonnaés Vidéke sa dozvedáme o výzve k učiteľom Zemplína, aby podporili rímskokatolíckeho učiteľa z obce Vechec, ktorému vyhorel príbytok a stará sa o svojich deväť detí. Budova terajšej starej školy je už nová budova z roku 1907. Dôvodom bolo najmä to, že stará škola v roku 1904 vyhorela spolu s bytom učiteľa. Kniha Katolícke Slovensko 833 – 1933 prináša o škole tieto údaje: miestna škola je rímskokatolícka, udržiavateľom školy je cirkevná obec, budova školy je stará, má dve učebne, učia sa v nej chlapci aj dievčatá, vyučujúcim jazykom je slovenčina. V školskom roku 1918/19 v nej študovalo 95 žiakov a v školskom r. 1932/33 120 žiakov. Školský rozpočet na rok 1932 činil 15.761 Kč. Pamätník Zemplínského kraja z r. 1904 uvádza počet študentstva v tom istom roku vo Vechci. Škola patrila pod gálsečovský obvod, ktorého hlavným vychovávateľom bol Koloman Hiszem. V novej knihe o Vechci z roku 1998 sa o škole píše, že podľa doposiaľ dostupných písomných dokladov prvá písomná zmienka o škole v obci je z roku 1896, čo naše vyššie spomenuté údaje vyvracajú. Spomína sa tam aj jej poštátnenie 29. augusta1945 a premenovanie na Štátnu ľudovú školu. Ale to už je samostatná kapitola.

autor: Jozef Matis

Od Admin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *